วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

แนวพรมแดนของประเทศไทย
แนวพรมแดนของประเทศไทยมีความยาวทั้งสิ้น 5,326 กิโลเมตร เป็นแนวพรมแดนที่อาศัยสภาพธรรมชาติ ได้แก่ สันปันน้ำของเทือกภูเขาต่าง ๆ ยาวทั้งสิ้น 3,316 กิโลเมตร และร่องน้ำลึกของแม่น้ำสายต่าง ๆ ประมาณ 1,941 กิโลเมตร และตัดเป็นแนวเส้นตรงในพื้นที่ราบอีกประมาณ 69 กิโลเมตร นอกจากนั้นก็เป็นพรมแดนที่เป็นชายฝั่งทะเล 2,705 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเป็นพรมแดนด้านอ่าวไทยยาวทั้งสิ้น 1,840 กิโลเมตร และเป็นพรมแดนด้านทะเลอันดามันประมาณ 865 กิโลเมตร ดังนั้นประเทศไทยมีพรมแดนยาว รอบประเทศทั้งสิ้นประมาณ 83,301 กิโลเมตร
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางบกและทางทะเล 4 ประเทศด้วยกัน คือ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย และมีพรมแดนทางทะเลเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเขตติดต่อกันที่เรียกว่า "เขตเศรษฐกิจจำเพาะ" อีกประเทศ พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีดังนี้

1.
แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า
เริ่มจากจุดร่วมพรมแดน 3 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว บริเวณตรงจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำรวกกับแม่น้ำโขงที่ ต.สบรวก อ. แม่สาย จ.เชียงราย ที่เรียกว่า "ย่านสามเหลี่ยมทองคำ" ไปทางตะวันตกตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำรวก จนไปบรรจบกับแม่น้ำสายแล้วจึงยึดร่องน้ำลึกในแม่น้ำสายไปจนถึงจมูก เขาดอยคาของเทือกเขาแดนลาว จากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงดอยช้างมูบ จากนั้นจะทอดไปตามสันปันน้ำไปทางทิศตะวันตก ผ่านแม่น้ำกก และไปตามสันปันน้ำจนถึงเขาลูกช้าง ต่อจากนั้นพรมแดนจะยึดตามสันปันน้ำไปทางทิศใต้ผ่านช่องน้ำเพียงดิน (แม่น้ำปาย) และลำน้ำแม่สุรินทร์ จากนั้นก็ยึดสันปันน้ำจนถึงสันดอยผาจอง จากนั้นจึงยึดร่องน้ำลึกของแม่น้ำสาละวินไปทางใต้ประมาณ 116 กิโลเมตร จนถึงแม่น้ำเมยมาบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน พรมแดนจึงยึดร่องน้ำลึกของแม่น้ำเมยไปทางใต้ยาวประมาณ 203 กิโลเมตร จึงถึงสันปันน้ำปะวอคะยอ อันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเมย จากนั้นยึดสันปันน้ำจนถึงยอดเขามูกะดกทูง จากนั้นพรมแดนจะเป็นแนวตรงไปตามหุบเขาจนถึงแนวสันปันน้ำของภูเขาพญาทูสูทูงของเทือกภูเขาถนนธงชัย อ้อมเอาพระเจดีย์สามองค์ไว้ในเขตของประเทศไทย จากนั้นก็ถือตามสันปันน้ำไปทางใต้จนถึงต้นแม่น้ำกระบุรี จึงยึดร่องน้ำลึกของแม่น้ำกระบุรีจนออกทะเลที่ จ.ระนอง
จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อพม่านับจากเหนือลงใต้ มี 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ ระนอง
ความยาวของพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่ายาวทั้งสิ้น 2,202 กิโลเมตร เป็นพรมแดนที่เป็นสันปันน้ำประมาณ 1,664 กิโลเมตร เป็นร่องน้ำลึกของแม่น้ำรวก แม่น้ำสาย แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเมย และแม่น้ำกระบุรี ยาวประมาณ 538 กิโลเมตร
ปัญหาพรมแดนประเทศไทยกับสหภาพพม่า
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า มีการปักปันหลักเขตประเทศหลายหลัก ปัญหาพรมแดนจึงไม่ค่อยมี จะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือ บริเวณพรมแดนด้าน อ. แม่สอด จ.ตาก เนื่องจากร่องน้ำลึกในลำน้ำเมยเปลี่ยนทางเดิน ซึ่งก็สามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดี พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่าจะมีปัญหาชนกลุ่มน้อย ในสหภาพพม่าค่อนข้างรุนแรง และสร้างความไม่ปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ตามพรมแดน และมักจะใช้บริเวณพรมแดน เป็นแหล่งผลิตและค้ายาเสพติด ของชนกลุ่มน้อยชาวไทยใหญ่ ส่วนพวกกะเหรี่ยงและมอญ ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลสหภาพพม่าอย่างรุนแรง เมื่อถูกรัฐบาลสหภาพพม่าปราบปรามก็อพยพหลบภัยเข้ามาในเขตประเทศไทย จึงเป็นการสร้างทางการเมือง ทางการทหารให้แก่ประเทศไทยเสมอมา นอกจากนั้นพรมแดนประเทศไทยด้านที่ติดต่อกับสหภาพพม่าจะมีชาวพม่าหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวนมาก นับว่าเป็นการสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะมุ่งมาหางานทำเป็นการแย่งงานของคนไทย และเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศก็มักจะประกอบอาชญากรรมอีกด้วย

2.
แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว
เริ่มจาก ต.สบรวก ไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขง จนถึงจมูกของสันเขาดอยแปรเมืองของเทือกภูเขาหลวงพระบาง มีระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร จากจมูกสันเขาดอยแปรเมือง พรมทอดไปตามสันปันน้ำในเทือกภูเขาหลวงพระบางจนถึงยอดเขาเต็งวา ในส่วนนี้มีระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร จากยอดเขาเต็งวาพรมแดนจะทอดไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองงา และเม่น้ำเหืองจนบรรจบกับแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาวของพรมแดนช่วงนี้ยาวประมาณ 140 กิโลเมตร จากจุดบรรจบกันของแม่น้ำโขง พรมแดนจะทอดตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงปากน้ำห้วยดอน ใน อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รวมความยาว พรมแดนช่วงนี้ยาวประมาณ 865 กิโลเมตร จากปากน้ำห้วยดอนพรมแดนจะยึดร่องน้ำห้วยดอนจนถึงสันเขาภูบรรทัด จากนั้นก็ทอดไปตามสันน้ำในเทือกภูแดนเมือง จนถึงช่องบก (Cole de Preach Chambot) อันเป็นจุดร่วมพรมแดน 2 ประเทศ คือ ไทย ลาว และกัมพูชา ระยะทางของพรมแดนช่วงนี้ยาวประมาณ 190 กิโลเมตร จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับลาวนับจากเหนือลงมา มี 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,750 กิโลเมตร แบ่งเป็นสันปันน้ำ 650 กิโลเมตร และเป็นร่องน้ำลึก 1,100 กิโลเมตร
ปัญหาพรมแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพรมแดนมากที่สุดในบรรดาพรมแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากหนังสือสัญญาและอนุสัญญาที่ประเทศไทยทำไว้กับประเทศฝรั่งเศษ เช่น หนังสือสัญญา ร.112 ประเทศไทยยอมสละกรรมสิทธิในดินแดน ฝั่งซ้ายฟากตะวันออกของแม่น้ำโขง และในบรรดาเกาะทั้งหลายในแม่น้ำโขง" หรืออนุสัญญา พ.2469 กำหนดให้ถือร่องน้ำตามลำแม่น้ำโขง เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างกรุงสยาม กับอินโดจีนของฝรั่งเศษ ส่วนในตอนที่แยกออกเป็นหลายสาย เพราะมีเกาะซึ่งห่างจากฝั่งสยาม โดยมีกระแสน้ำไหลสะพัดอยู่ในระหว่างวันนั้นจะเป็นเวลาหนึ่งเวลาใด ในรอบปีก็ตาม ให้ถือร่องน้ำของสายแยกที่ใกล้ฝั่งสยามที่สุดเป็นเส้นเขตแดน จะเห็นได้ว่าอนุสัญญาฉบับนี้ มิได้ถือหลักสากลนิยมแห่งพรมแดน ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกระทำกัน เป็นผลทำให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะเสียเปรียบ เป็นทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหลายประการ เช่น การปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการลำน้ำโขง ซึ่งเป็นกองกำลังทำ หน้าที่ตรวจตราดูแลความปลอดภัยพรมแดนของไทยในลำน้ำโขงกระทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง เป็นผลให้มีการกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำ และที่น่าสังเกตคือ บรรดาเกาะต่าง ๆ ในลำแม่น้ำโขง มิใช่เป็นของไทยแม้แต่เกาะเดียว จากการสำรวจร่องน้ำลึกในลำแม่น้ำโขง พ.2502-2503 พบว่า ถ้าพรมแดนระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลำแม่น้ำโขง นี้ปักปันกันอย่างยุติธรรม ตามหลักสากลนิยมของโลกแล้ว ประเทศไทยจะมีสิทธิ์ครอบครองเกาะในลำแม่น้ำโขงหลายแห่ง รวมเป็นพื้นที่ 60,026.56 ไร่
แต่อย่างไรก็ตามความรุนแรงของความขัดแย้งทางพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่รุนแรงมากนัก ก็เนื่องจากความคล้ายคลึง กันของประชากร ไทยและลาว ทั้งทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ที่กล่าวกันว่าความเป็นบ้านพี่เมืองน้องนั่นเอง

3.
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
เริ่มจากช่องบกไปจนถึง จ.ตราด เป็นพรมแดนผสม เนื่องจากบางตอนเป็นพรมแดนธรรมชาติ ได้แก่ แนวเทือกเขาและลำห้วย และบางแห่งเป็นที่ราบ จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับกัมพูชา มี 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และ ตราด
ปัญหาพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ปัญหาพรมแดนด้านนี้ที่สำคัญคือปัญหาเขาพระวิหาร เมื่อ พ.2505 และศาลโลกได้วินิจฉัยตัดสินให้ปราสาทเขาพระวิหาร เป็นของราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องจากความไม่ชัดเจนของหนังสือสัญญาการแบ่งพรมแดนระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศษ ร.112 นอกจากนั้นแนวพรมแดนบางบริเวณเป็นพื้นที่ราบมีลักษณะเป็นป่าดง และลำห้วย ลำคลอง หลักเขตแดนก็ห่างมาก ทำให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศเข้าใจผิดเกี่ยวกับพื้นที่ทำมาหากิน เป็นเหตุให้มีการพิพาทกันเป็นประจำ ปัจจุบันอันตรายที่สำคัญของพรมแดนด้านนี้ก็คือ กับระเบิดที่ทหารกัมพูชาแต่ละฝ่ายวางไว้ ประกอบกับเป็นบริเวณที่มีการ

ประกอบอาชญากรรม และโจรกรรม โดยเฉพาะรถยนต์จากประเทศไทยถูกลักและส่งไปราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประจำ

4.
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เริ่มตั้งแต่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บริเวณปากน้ำปะลิส ทอดไปตาม สันปันน้ำเทือกภูเขาสันกาลาคีรี จนถึงต้นน้ำของแม่น้ำโก-ลก จากนั้นก็ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโก-ลก จนถึงทะเลด้านตะวันออก บริเวณ ต.ปากน้ำตาบา
จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับมาเลเซีย มี 4 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา และ นราธิวาส พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียมีความยาวประมาณ 576 กิโลเมตร เป็นพรมพรมแดนที่อาศัยสันปันน้ำของเทือกภูเขาคีรีประมาณ 481 กิโลเมตร และอาศัยร่องน้ำลึกของแม่น้ำโก-ลก อีกประมาณ 95 กิโลเมตร
ปัญหาพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย
สภาพพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียโดยทั่วไปถือว่าเรียบร้อยที่สุดในบรรดาพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังจะเห็นจากเขตเศรษฐกิจ จำเพาะของไทยและมาเลเซียซ้อนกัน ก้มีการตกลงกันด้วยดี ให้เป็นพื้นที่ตกลงพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แต่ก็มีปัญหาเรื่องอื่น ๆ อยู่บ้าง เช่น ปัญหาการลักลอบสินค้าหนีภาษีผ่านแดน ปัญหาโจรก่อการร้ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลไทย และรัฐบาลมาเลเซีย คือกระบวนการโจรก่อการร้าย ที่เรียกว่า จคม. และ ขจก. ซึ่งรบกวนความสงบสุขของประชาชนอยู่บ้าง

5.
แนวพรมแดนทางทะเล
ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อทะเลยาวทั้งสิ้นประมาณ 2,7500 กิโลเมตร ประเทศไทยจึงมรอาณาเขตทะเลกว้างขวางและได้ประกาศความกว้างของ ทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเลและประเทศเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเล เมื่อวันที่ 6 ตุลาตม พ.. 2501
 


                                     ที่มา :  http://kanbannoo.5u.com/so3.html